test

Stipendium a placení studia

Studium na českých vysokých školách je zdarma, v určitých případech si však studium budete muset zaplatit. Na druhou stranu za dobré studijní výsledky můžete získat peněžní odměnu, tzv. stipendium. Takže jak na to?

Studium na českých veřejných vysokých školách je zdarma, školné platí za studenta Česká republika. Určité úkony na jsou však zpoplatněny. První z poplatků, na který narazíte, je poplatek za přihlášku. Jeho výše se pohybuje kolem 500 Kč, elektronická přihláška bývá o cca 100 Kč levnější. Mezi další výdaje pak patří vystavení studentské nebo ISIC karty a průkazka do knihovny.

Vysoké školy jsou povinny vybírat poplatek za studium v určitých zvláštních případech. Byť je prezenční studium v ČR zdarma, pokud budete chtít studovat v cizím jazyce, za studium zaplatíte. Stejně tak pokud budete studovat neúměrně dlouho či opakovaně v tomtéž stupni studia. Student má nárok na 4 roky (=8 semestrů) pro bakalářský stupeň a 3 roky (=6 semestrů) na studium magisterského stupně zdarma, a to do 26 let. Pokud tuto dobu překročí, v rámci prezenčního studia je pak povinen platit školné. Toto neplatí u kombinovaného nebo distančího studia, kdy je studium zdarma i při překročení jeho standardní délky.

O výši a splatnosti poplatků určuje statut veřejné vysoké školy. Rozhodnutí o vyměření poplatku studentovi se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Rektor může v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání poplatek prominout, snížit nebo odložit termín jeho splatnosti. To se činí zejména s přihlédnutím ke studijním výsledkům či sociální situaci studenta.

Stipendium

money

Stipendium je peněžitá podpora studentů, které je udělováno na základě sociálních kritérií nebo výjimečných studijních výsledků. Bývá vypláceno jednorázově, nebo každý měsíc. Druhy jednotlivých stipendií:

  • prospěchové stipendium,
  • stipendium za tvůrčí výsledky,
  • sociální stipendium,
  • zvláštní stipendium,
  • doktorské stipendium,
  • stipendium pro cizince,
  • stipendium do zahraničí,
  • ubytovací stipendium,
  • účelové stipendium.

Pro každý druh stipendia je však nutno splnit určité podmínky, jinak k jeho vyplacení student nemá nárok. Například pro prospěchové stipendium to bývá podmínka prenzenční formy studia, odstudování všech zapsaných předmětů v termínu a dosažení určitého známkového průměru. Na ubytovací stipendium zase mají nárok pouze studenti, kteří nemají trvalé bydliště v místě svého studia.

Jednotlivé podmínky se můžou na různých školách měnit, podrobnější informace najdete buď na jejich webových stránkách nebo na studijním oddělení. K vyplacení stipendií dochází u některých vysokých škol automaticky, když na něj student má nárok, u některých VŠ je však potřeba o stipendium zažádat, jinak jej škola nevyplatí.