writing-828911_1280

Předměty na vysoké škole

Povinný předmět, volitelný předmět nebo povinně volitelný? Jak fungují na vysoké škole rozvrhy, skladba předmětů, obory studia, co to jsou kredity a proč je musím sbírat?

Předměty na vysoké škole jsou trojího typu – povinné, povinně volitelné a volitené. Mezi povinné předměty patří ty, které student musí v rámci svého studijního oboru odstudovat. Tvoří je látka, která je pro daný obor klíčová a student ji musí bezpodmínečně odstudovat.

Dále si studenti volí předměty povinně volitelné, což je skupina předmětů, ze kterých si musí nějaké předměty vybrat – ovšem je na studentovi, které si vybere. Jedná se o látku, která rozšiřuje znalosti ve studovaném oboru a student si volbou jen vybírá, jaké užší zaměření studia bude mít. Poslední skupinu pak tvoří volitelné předměty, které si mohou studenti libovolně zapisovat během školního roku. Tyto přeměty studenti mohou zpravidla odstudovat kdykoli během studia, jen je nutné pohlídat, zda se předmět vypisuje v zimním i letním semestru, či jen v některém z nich.

Každý předmět má určitý počet „bodů“, tzv. kreditů, které student získá na své „konto“ po úspěšném odstudování předmětu. Každý semestr je nutné získat daný počet kreditů, jinak student nepostoupí do dalšího semestru. Stejně tak k závěrečným zkouškám – státnicím – student může jít pouze v případě, že dosáhl určitého počtu kreditů. Tento způsob vychází z Evropského systému pro převod a kumulaci kreditů (ECTS). Učební osnovu každého předmětu najdete v jeho sylabu v e-learningu, což je elektronický systém, prostřednictvím něhož studenti komunikují se školou.